pun_logo
Nie rozpoznajemy Ci, wejd je郵i jeste zameldowany lub do陰cz do nas.
Radio

Radio

Og這szenie

Ksi篹yc Remoon: Ksi篹yc Sormoon:
, zio豉 gotowe do zbioru:

Szybkie logowanie

Login:  Has這: Wejd  |  Do陰cz

W?o?ci Zakonu

W?o?ci Zakonu
Forum W徠ki Posty Ostatni post

W Puszczy Pahwat闚

Olbrzymie, pierwotne pnie olbrzymich drzew wznosz? si? ku niebu zdaj?c si? chwyta? li??mi ob?oki. Tajemnicze odg?osy i szepty lasu co jaki? czas przerywaj? okrzyki pahwat闚 bystrze obserwuj?cych ka?dego kto o?mieli si? wej?? do Puszczy.
10 6693 2012-03-31 01:16:53 przez Mangel

Tereny rolnicze

Ziemia przemoc? wydarta puszczy s?u?y teraz Zakonowi.
Na setkach hektar闚 p鏊, ??k i sad闚 hoduje si? ro?liny i zwierz?ta kt鏎ymi karmi si? ca?e Quidsors. To w?a?nie jest najwi?kszy skarb Zakonu, ziemia zdolna wykarmi? Zakonnik闚 przez lata, nawet gdyby trzeba by?o odizolowa? si? od ?wiata na dekady.
7 2642 2012-04-03 17:23:37 przez Mangel

Targ Zakonu

Targowisko kt鏎e wyros?o nieopodal Gwiezdnej Wie?y i mur闚 Quidsors to najwi?kszy sta?y punkt handlu w znanej cz??ci Terry.
Tysi?ce handlarzy ?ci?gaj? tu co miesi?c, cz?sto rezygnuj?c nawet z wygodnych trakt闚 na rzecz szybszej, ale mniej pewnej, przeprawy przez ost?py Puszczy Pahwat闚. Z tego powodu mo?na tu znale?? nie tylko ciekawe towary i naj?wie?sze plotki, ale te? ludzi ?wiadcz?cych nietypowe us?ugi, przewodnik闚, my?liwych, najemnik闚 i dziesi?tki r?norakich innych person, kt鏎ych pr?no szuka? gdzie indziej.
12 1616 2012-04-09 10:41:08 przez Ekena

Quidsors - Miasto ?adu

Gdy Mistrz rozpocz?? werbunek do Zakonu ?wiat?a, wok? Gwiezdnej Wie?y wyros?y setki budynk闚 pogrupowane w tak zwanym Kompleksie Zakonnym. W wyniku prac badawczych ods?oni?to te?, ?wietnie zachowan?, dawn? zabudow? zapomnianego ju? miasta, gotow? do zasiedlenie niemal od zaraz.
Po??czenie obu tych osiedli doprowadzi?o do powstania jednolitego miasta, kt鏎e uzyska?o prawa miejskie wraz z nazw? Quidsors, co znaczy Miasto ?adu.


6 1656 2012-04-06 22:51:34 przez Mangel

Gwiezdna Wie?a

Gwiezdna Wie?a
Forum W徠ki Posty Ostatni post

Bramy Wie?y - zasady

Olbrzymie, wykonane z czarnego d?bu wrota wydaj? si? nie do ruszenia, cho? co chwila otwieraj? si? i zamykaj? za kolejnymi wchodz?cymi i wychodz?cymi z Wie?y istotami. Skoro nawet nizio?ki sa w stanie je otworzy?...


Przy bli?szym zbadaniu okazuje si?, ze na g?adkiej powierzchni polerowanego drewna kto? wyci?? i poczerni? ochr? litery uk?adaj?ce si? w kolejne paragrafy i punkty. "Prawa obowi?zuj?ce na ziemiach Zakonu ?wiat?a" g?osi nag?闚ek...
16 21 2010-09-23 13:25:47 przez Fallian De'Aray

Podziemia

System piwnic, loch闚, tuneli i jaski? ci?gnie si? na setki mil od Wie?y. Wiele wskazuje, ?e kolejne cz??ci tego olbrzymiego kompleksu powstawa?y w r?nych okresach i dla r?nych cel闚, tote? ci??ko szuka? tu jakiegokolwiek schematu.
Jak do tej pory nikt nie zbada? ich dok?adnie, nie powsta?a nawet najbardziej og鏊na ich mapa... ?mia?kowie kt鏎zy decyduj? sie zapu?ci? g??biej wracaj? cz?sto okaleczeni, czasem bogaci, ale najcz??ciej po prostu nie wracaj?. Czy warto?
8 1546 2011-05-29 00:31:37 przez Chloe

Parter - og?oszenia

To pi?tro jest pozornie puste, jak okiem si?gn?? wida? jedynie setki filar闚 ??cz?cych sie ze sklepionym ?ukowo sufitem, na kt鏎ym jaki? artysta wymalowa? sceny z Ataku Chaosu.
Od tego poziomu zaczynaj? wszyscy kt鏎zy zmierzaj? w g鏎? lub w d? Gwiezdnej Wie?y, z tego te? powodu w?a?nie tu, na wi?kszo?ci filar闚, rozwieszono tablice na kt鏎ych mo?na powiesi? swoje og?oszenie. Wsz?dzie te? ustawiaj? si? heroldzi wykrzykuj?ce wa?ne komunikaty, ci maj?cy najwa?niejsze obwieszczenia, od Wielkiej Rady i Mistrza, u?ywaj? specjalnych tub nag?a?niaj?cych.
81 713 2011-03-16 20:20:25 przez Arghez

Pi?tro pierwsze - dla nowych

Ka?dy kto us?ysza? Zew Zakonu i przyby? by walczy? po stronie ?wiat?a musi z?o?y? przysi?g? i, niejednokrotnie, rozpocz?? nowe ?ycie z dala od rodzinnego domu. Takich rzeczy nie zaczyna sie byle gdzie, zapewne dlatego to pi?tro udekorowano licznymi pos?gami z obsydianu i granitu, a posadzka to czysty marmur najwy?szej klasy, sprowadzony wprost z Karita-Dam.
2 118 2010-11-04 19:55:45 przez Silmarharen

Pi?tro drugie - karczma

Ju? na schodach s?ycha? brzd?k sztu?c闚 i pijackie ?piewy. To pi?tro Gwiezdnej Wie?y to jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie ka?dy Zakonnik ma prawo usi???, zje?? i napi? sie za darmo... o ile znajdzie dla siebie miejsce. Co wa?ne, mie?ci si? tu nie tylko przestronna karczma, ale i wspania?a sala balowa na specjalne okazje i kameralna, wyciszona kawiarenka, na niemniej specjalne spotkania.
4 13985 2011-07-09 21:16:47 przez Arghez

Pi?tro trzecie - biblioteka Zakonu

Ca?e to pi?tro zastawione jest r?norakimi rega?ami, sekretarzykami oraz zasobnikami na mapy i pergaminy. Wydaje sie, ?e niemal z ka?dego k?ta spoziera czujne oko kt鏎ego? z bibliotekarzy, ubranych, tradycyjnie, w d?ugie, granatowe szaty.
Wszystko wydaje si? tu wymieszane i bez?adne, ale wystarcza ledwie kilka minut, by ka?dy, nawet prosty, cz?owiek zdo?a? rozgry?? system biblioteczny i znale?? interesuj?ce go dzie?a. Tu ksi?gi i pergaminy, dzi?ki wyt??onej pracy setek bibliotekarzy, nigdy nie gin?.
3 163 2011-09-13 00:41:47 przez Sherine

Pi?tro czwarte - Port Portalowy

Najwi?ksze na Terrze skupisko kontrolowanych portali. Z tego poziomu Wie?y mo?na uda? si? do niemal dowolnego mi?dzy?wiata lub planu. Celnicy, specjalny oddzia? w s?u?bie Srebrzystych, dbaj? nie tylko o kontrolowanie przep?ywu towar闚 i podr?nych z innych ?wiat闚, ale te? zapobiegaj? przedostawaniu si? Chaosu przez portale oraz pilnuj?, by w podr? wybierali si? tylko ci, kt鏎zy s? w stanie prze?y? w miejscu docelowym.
1 33 2010-03-23 01:58:58 przez Mangel

Pi?tro pi?te - Wielka Rada i Rada Mniejsza

Oto i rzeczywiste centrum w?adzy na terenach podleg?ych Zakonowi!
Z ?cian zwieszaj? sie kosztowne gobeliny i sk鏎y dzikich bestii a pod?ogi pokrywaj? mi?kkie, importowane z Ar-Rendor i Varizanny. Wszystko urz?dzono z przepychem ale i smakiem, uwzgl?dniaj?c r?ne potrzeby i gusta urz?duj?cych tu osobisto?ci, co ?wiadczy o ich rozwadze i umiej?tno?ci kompromisu w razie potrzeby. Tak przynajmniej odbiera to wi?kszo?? odwiedzaj?cych to pi?tro petent闚.
4 321 2011-02-19 11:19:49 przez Ekena

Rin - Protektorat Zakonu

Rin - Protektorat Zakonu
Forum W徠ki Posty Ostatni post

Imperium kupc闚

Tereny star? gospodarczych i wojskowych wielu republik kupieckich. W niewielkim stopniu zalesione na p?nocy i wschodzie, z zachodu poprzez pasmo g鏎skie s?siaduje z Ar-Rendor i Karita-Dam. Tereny te podzielone s? przez wiele rzek. Centrum jest ciche i puste, jakby czeka?o na starcia. Tereny Zakonu „wcinaj? si?” od p?nocy. Ma bardzo ma?y dost?p do morza.
6 187 2016-08-20 17:24:25 przez sebk0koe

Ar-Rendor

O powierzchni ponad po?ow? mniejszej ni? Azerot, Ar-Rendor jest w g?闚nej mierze pokryte lasami, tylko wschodnia granica to pasmo g鏎skie. S?siaduje z terenami Gildii Smoka. Bardzo ma?o tam rzek, a wi?ksza cz??? jego terenu to rozleg?a dolina, do kt鏎ej ci??ko dosta? si?, nawet znaj?c drog?.
4 63 2012-04-09 01:55:37 przez Arghez

Azerot

Opis Kraj o sporej powierzchni rozci?gaj?cy si? na po?udniowej kraw?dzi ziem Chaosu. Zachodnie tereny pokryte s? w g?闚nej mierze sawannami i stepami, za? wschodnia i centralna cz??? pokryta jest lasami. W jej tereny wbija si? du?y obszar teren闚 Zakonu (skrawek cz??ci centralnej) i ca?y Parlament osadniczy (wsch鏚). Posiada szeroki dost?p do Morza Wewn?trznego.
3 119 2009-02-23 20:51:02 przez Lukas

Mi?dzyrzecze

Pod?u?ny kraj w g?闚nej mierze zalesiony jest przeci?ty wewn?trz przez pot??n? rzek?, st?d jego nazwa. S?siaduje z Kushit, Trawiastymi Wybrze?ami i Imperium Kupc闚. Posiada po??czenie z Morzem Wewn?trznym.
9 918 2016-08-20 18:35:55 przez sebk0koe

Kushit

Wielki kraj, na kt鏎ego terenie maj? swoj? siedzib? Stra?nicy Jutrzenki. Z p?nocy zalesiony, ze wschodu zabagniony, z zachodu pasma g鏎skie, w centrum przewa?aj? stepy. Mieszanka jakich ma?o. Do tego poprzecinany wieloma rzekami, chod? nie tak pot??nymi jak w Mi?dzyrzeczu.
11 68 2016-08-20 19:17:38 przez sebk0koe

Irilith

Archipelag wysepek znajduj?cych si? na wysoko?ci mi?dzy Azerot a Imperium Kupc闚. Sk?ada si? z 5 wi?kszych wysp. Pa?stwo to jest baz? wypadow? dla wi?kszo?ci wypraw zamorskich.
2 3 2016-08-20 17:48:14 przez sebk0koe

Trawiaste Wybrze?e

Tak jak nazwa wskazuje, w g?闚nej mierze jest to pas wybrze?a pokryty stepami, sawannami oraz ??kami i wrzosowiskami. Tylko na po?udniu znajduj? si? niewielkie lasy. S?siaduje z Kushit i Mi?dzyrzeczem. Ma bardzo du?y dost?p do Morza Wewn?trznego.
3 577 2016-08-20 18:05:39 przez sebk0koe

Karita-Dam

Opis Pod?u?ny kraj s?siaduj?cy z terenami Gildii Smoka. W niewielkim stopniu pokryty przez sawanny, reszta to pot??ne g鏎y. S?siaduje z Ar-Rendor, Kushit i Imperium Kupc闚. P?ynie przez niego tylko jedna rzeka. Na po?udniu ??czy si? ze Smoczymi G鏎ami.
7 133 2009-05-17 20:09:35 przez Mathews

Smocze G鏎y

Niemal ca?kowicie pokryte g鏎ami ziemie znajduj? si? pomi?dzy terenami Wr鏒 Yasila i Gildi? Smoka. Wielko?ci? mo?na go por闚na? tylko do Kushit, z kt鏎ym s?siaduje. ??czy si? pasmami g鏎skimi z Karita-Dam. Tylko niewielkie pasmo wok? jedynej du?ej rzeki w regionie pokryte jest drobnymi lasami.
6 856 2009-08-30 22:06:10 przez Nikoletta

ChatChatArchiwum chata

Informacje o forum

Statystyki forum
Wszyscy zakonnicy: 2328
Wszystkie w徠ki: 1501
Wszystkie posty: 48163
Informacje o Zakonniku
Ostatnio do陰czy: agrohimbkl
Zakonnicy obecni: 0
Go軼ie obecni: 1
Legenda grup: 
Wielka Rada,
Rada Mniejsza,
Srebrni,
Tymczasowi Raa?czycy,
Zakonnicy,
Pacjenci,
Raa?czycy
Kto by dzisiaj na forum: 
agrohimbkl

Znicz lewy Znicz prawy

Ca貫 forum Zakonu 安iat豉 podlega ochronie praw autorskich!
Wszystkie prawa zastrze穎ne! / All rights reserved!

Zakon rozwija si dzi瘯i pracy Paw豉 Ne軼iora aka Rudik (skrypter PHP i CSS), Pauliny Kwidzi雟kiej aka Reira (grafik i ilustrator), Andre Norton (autorka fantasy, kt鏎ej prace s wykorzystywane do uzupe軟iania 鈍iata), Hajime Kanzakiego (autora anime "Slayers", z kt鏎ego r闚nie czerpiemy cz窷 rozwi您a i nazewnictwa) i wielu innych, graczach i zwyk造ch przyjacio豉ch, po鈍i璚aj帷ych sw鎩 czas i talent dla rozwoju forum i 鈍iata Zakonu.

Wszystkim serdecznie dzi瘯ujemy.

Stopka forum

Nap璠zane przez PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB